พื้นที่โฆษณา

เพียง 650.-ต่อเดือน
HR Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


ท่านเป็นสมาชิก ?
  ผู้ประกอบการลงทะเบียน เป็นสมาชิกชาว HR ได้ฟรี! เพื่อใช้บริการต่างๆ ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์
Read more...

  ผู้หางาน ประสงค์จะสมัครงาน บริษัทชั้นนำ การลงทะเบียนหางานได้งานคุณภาพ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน
Read more...

Contact Info


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
สายด่วนแรงงาน 1546
สายด่วนแรงงาน 1546

SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin (at) siamhrm.com


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

สถาบันการบินพลเรือน คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น รวมทั้งสิ้น 490 คน | Scholarship แหล่งทุน ต่างๆ ทั่วโลก ที่ Training.SIAMHRM.com :- ทุนฟรี , ทุนเรียนดี , ทุนรัฐบาล, ทุนทำงาน , ทุนเรียนต่อ , ทุนศึกษาต่อ , ทุนนักเรียน , ทุนนักศึกษา , ทุนทำงานดี , ทุนราชการ , ทุนต่างประเทศ, ทุนกพ
 
  

      สถาบันการบินพลเรือน คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น รวมทั้งสิ้น 490 คน


สถาบันการบินพลเรือน กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิ ชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2552 ในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 7 หลัก สูตร รวมทั้งสิ้น 490 คน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคต่อเนื่อง
ภาคปกติ

1.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (Bachelor of Technology in Aviation) 250 คน ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา โดยให้เลือกสาขาวิชาได้เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 ได้แก่
1.1 สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Program: ATM)
1.2 สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program: APM)
1.3 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program: ACM)

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) 40 คน
2.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aviation Electronics)

3.หลักสูตรขั้นมูลฐาน ได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
3.1 หลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance-Airframe & Powerplant: AM) 50 คน
3.2 หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Maintenance-Aircraft Instruments: AI) 40 คน
3.3 หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (Communications Maintenance: CM) 40 คน

ภาคต่อเนื่อง
1.หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (Bachelor of Technology in Aviation) (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่
1.1 สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program: APM) 20 คน
1.2 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program: ACM) 20 คน
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) (ต่อเนื่อง)
2.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aviation Electronics) 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ)
1.เทคโนโลยีการบินบัณฑิต
-จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
-เป็นนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณหรือศิลป์ภาษา
-คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน)
-จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
-เป็นนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
หลักสูตรขั้นมูลฐาน(ช่าง)
3.หลักสูตรการบำรุงรักษาอากาศยาน
-จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
-เป็นนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ
-จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงานเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน
5.หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน
-จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
-เป็นนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ
-จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคต่อเนื่อง)
1.เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
1.1 สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
1.2 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
-จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ
-จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้
1) การควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC)
2) สื่อสารการบิน (CO)
3) การบำรุงรักษาอากาศยาน (AM)
4) การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI)
5) การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM)
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน)
-จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ หรือ
-จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้
1) การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM)
2) การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI)

ค่าสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง 500 บาท
2.สมัครทางไปรษณีย์ 550 บาท

ให้แนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย “สถาบันการบินพลเรือน” ตู้ ป.ณ. 4-15 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “สมัครทางไปรษณีย์”) เลขที่ 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
1.จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 มกราคม-20 เมษายน 2552 เวลา 08.30-15.30 น. (เฉพาะวันทำการ) ณ แผนกการเงิน ห้อง 212 อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน ราคาชุดละ 100 บาท

2.จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 มกราคม-6 มีนาคม 2552 ราคาชุดละ 150 บาท สั่งซื้อโดยส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย “สถาบันการบินพลเรือน” ตู้ ป.ณ. 4-15 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “สั่งซื้อ ระเบียบการและใบสมัคร”) เลขที่ 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ผู้สั่งซื้อกรุณาระบุที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งระเบียบการ)

การรับสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16-20 เมษายน 2552 เวลา 08.30-15.00 น. (รับสมัครตามวัน-เวลาที่กำหนดไว้บนใบสมัคร) สถานที่ สถาบันการบินพลเรือน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

2.สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันพุธที่ 1-8 เมษายน 2552 (โดยถือวันที่ตามตราประทับของไปรษณีย์บนซองจดหมาย)

แผนกทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ เลขที่ 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2272-5741-4 ต่อ 224, 0-2272-6115
โดย : แนะนำ  เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2552  เข้าชม : 16301


หัวข้อทุนการศึกษาใหม่ 5 อันดับล่าสุด

ต้องการขอทุนค่ะ หนูขาดจ่ายค่าเทอม 3 เทอมที่บ้านไม่มีเงินค่ะ
อยากขอทุนเรียน
อยากได้ทุนการศึกษาในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้น ม.6 อยากเรียนต่อในระดับมหาลัย แต่ทางบ้านขาดแคลนทุนทรัพย์ในการที่จะศึกษาต่อ
ทำสวนอาหาร แถวๆ ร่มเกล้า ประชาชื่น และสรงประภา เปิดร้านแล้ว อยากได้ทุนเพ่ม


หาคน หางาน คุณภาพ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

 


Re หัวข้อ :
รูปประกอบ :
Limit 100 kB
ไอคอน :
ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :