พื้นที่โฆษณา

เพียง 650.-ต่อเดือน
HR Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


ท่านเป็นสมาชิก ?
  ผู้ประกอบการลงทะเบียน เป็นสมาชิกชาว HR ได้ฟรี! เพื่อใช้บริการต่างๆ ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์
Read more...

  ผู้หางาน ประสงค์จะสมัครงาน บริษัทชั้นนำ การลงทะเบียนหางานได้งานคุณภาพ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน
Read more...

Contact Info


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
สายด่วนแรงงาน 1546
สายด่วนแรงงาน 1546

SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin (at) siamhrm.com


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

เทคนิคการสร้างสูตรด้วยฟังก์ชั่นแบบพิเศษและการทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel | ประกาศหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา ที่ Training.SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เทคนิคการสร้างสูตรด้วยฟังก์ชั่นแบบพิเศษและการทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel อัพเดท, หลักสูตรฝึกอบรม, หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา


 
  

      เทคนิคการสร้างสูตรด้วยฟังก์ชั่นแบบพิเศษและการทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel

หลักสูตร "เทคนิคการสร้างสูตรด้วยฟังก์ชั่นแบบพิเศษและการทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel 2007-2010"

วันที่อบรม : วันที่ 8-9 ตุลาคม 2555 (จำนวน 2 วัน)


สถานที่อบรม
     สถาบันวิทยาการ สวทช. อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 21
     ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วิทยากร อาจารย์รวีโรจน์ ทวีชัยนุกูลกิจ (วิทยากรรับเชิญประจำสถาบันวิทยาการ สวทช. NSTDA Academy)

ติดต่อสอบถาม
     โทร. 08-2347-4422, 08-2347-6655 (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น.)
     E-mail Address : info@ittotop.com
     หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ittotop.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร "เทคนิคการสร้างสูตรด้วยฟังก์ชั่นแบบพิเศษและการทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel 2007-2010"

หลักการและเหตุผล
     โปรแกรม Excel นับว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่ขาดเสียไม่ได้ ทั้งนี้ก็ด้วยความสามารถในการทำงานที่เก่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการกับข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างรายงาน และส่วนสำคัญที่สุดก็คือการสร้างสูตรคำนวณที่สามารถทำได้ตั้งแต่การคำนวณในขั้นพื้นฐานไปจนถึงการสร้างสูตรคำนวณในขั้นที่สลับซับซ้อนครอบคลุมการทำงานในทุกระดับ ทั้งงานทางด้านบัญชี สถิติ วิศวกรรม บุคลากรและด้านอื่น ๆ
     ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเน้นการทำงานบน Excel ทางด้านการบริหารจัดการกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างสูตรคำนวณที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจถึงการใช้สูตรและฟังก์ชั่นบน Excel ในระดับที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น
     2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างสูตรคำนวณได้รวบรัดและทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิม
     3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการทำงานเชิงระบบฐานข้อมูลบน Excel
     4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และจัดการกับฐานข้อมูลบน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
     1. ผู้ที่ต้องการใช้สูตรและฟังก์ชั่นบน Excel ในระดับที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น
     2. ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องมือสำหรับทำงานกับฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลบน Excel
     3. นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
     1. ควรมีความรู้พื้นฐานการใช้งานและการใช้สูตรบน Excel ในระดับเบื้องต้นมาก่อน
     2. หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรเรียนลัด Excel 2007-2010 สำหรับผู้เริ่มต้นมาก่อน

หัวข้อการอบรม
     วันที่ 1 : การสร้างสูตรด้วยฟังก์ชั่นแบบพิเศษ
          - แนะนำการสร้างสูตรด้วยฟังก์ชั่นแบบพิเศษ
          - การใช้ฟังก์ชั่นประเภท Add-Ins
          - เทคนิคการตั้งชื่อให้กับสูตรและข้อมูล
          - รูปแบบการอ้างอิงเซลในสูตร
               : Relative Reference
               : Absolute Reference
               : Mixed Reference
          - การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SUMIF(S), COUNTIF(S), COUNTA
          - การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น AND, OR, NOT เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไข
          - การซ้อนฟังก์ชั่น, การใช้ฟังก์ชั่น VLookup และ HLookup ซ้อน IF
          - การประยุกต์ใชัฟังก์ชั่น INDEX, MATCH, OFFSET และ TRANSPOSE
          - การสร้างสูตรแบบอาร์เรย์ (Array Formula)
          - การสร้างสูตรแบบ Single-Value และ Multi-Value
          - การคำนวณแบบกลุ่มเซล
          - เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่นทำงานทางด้านฐานข้อมูล
               (DSUM, DMAX, DMIN, DCOUNT, DAVERAGE)
          - การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตร (Formula Auditing)
          - การป้องกันสูตรไม่ให้ถูกแก้ไขด้วยการ Protect Sheet และ Protect Workbook
     วันที่ 2 : การใช้เครื่องมือทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel
          - แนะนำเครื่องมือการทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel (Database Management Tools)
          - การแบ่งกลุ่มและสร้างผลรวมย่อยเพื่อสรุปข้อมูล (Subtotal)
          - การใช้ Auto Filter และ Advanced Filter เพื่อค้นหาข้อมูลและกรองข้อมูล
          - การ Sort แบบ Single-Field และแบบ Multi-Field
          - การสร้าง Data Validation
          - การใช้ Text to Columns
          - การทำ Remove Duplicates
          - การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Formatting)
          - การรวมข้อมูลหลาย Worksheet ด้วยเครื่องมือ Data Consolidate
          - การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Table, Goal Seek และ Scenario Manager
          - การติดต่อและเชื่อมโยงข้อมูลจากภายนอก (Get External Data)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ท่านละ 6,000.- บาท
     !!! พิเศษสำหรับกรณีชำระเงินภายในวันที่ 22 กันยายน 2555 ชำระเพียง 4,900.- บาท
     ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมเอกสาร อาหารว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวันแล้ว


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
โดย : iT to Top  เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555  เข้าชม : 2118


หัวข้อฝึกอบรมใหม่ 5 อันดับล่าสุด

คอร์สอบรมการเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
หลักสูตรวุฒิบัตร ภาวะผู้นำและการโค้ชงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม : สุดยอดการบริหารการขาย
หลักสูตรฝึกอบรม : ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง


หาคน หางาน คุณภาพ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

 


Re หัวข้อ :
รูปประกอบ :
Limit 100 kB
ไอคอน :
ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :