พื้นที่โฆษณา

เพียง 650.-ต่อเดือน
HR Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


ท่านเป็นสมาชิก ?
  ผู้ประกอบการลงทะเบียน เป็นสมาชิกชาว HR ได้ฟรี! เพื่อใช้บริการต่างๆ ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์
Read more...

  ผู้หางาน ประสงค์จะสมัครงาน บริษัทชั้นนำ การลงทะเบียนหางานได้งานคุณภาพ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน
Read more...

Contact Info


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
สายด่วนแรงงาน 1546
สายด่วนแรงงาน 1546

SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin (at) siamhrm.com


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กฎหมายเบื้องต้นการปฏิบัติราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(สำหรับสมาชิก อบต.และเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่) | ประกาศหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา ที่ Training.SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กฎหมายเบื้องต้นการปฏิบัติราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(สำหรับสมาชิก อบต.และเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่) อัพเดท, หลักสูตรฝึกอบรม, หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา


 
  

      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กฎหมายเบื้องต้นการปฏิบัติราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(สำหรับสมาชิก อบต.และเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่)


เนื่องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกเข้ามาใหม่ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรับผิดชอบ ซึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก ให้มีประสิทธิภาพ สมศักดิ์ศรีชองการเป็นตัวแทน ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกเข้ามา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกทุกท่าน ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลจึงจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กฎหมายเบื้องต้นการปฏิบัติราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” ให้กับสมาชิกได้นำองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2.เพื่อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
หัวข้อวิชาในการฝึกอบรม
1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
•พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไข
•พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข
2.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
•ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
•ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไข
•การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามกฎหมาย ปปช. (หากต้องยื่น)
3.ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
•ภาวะผู้นำสำหรับผู้นำท้องถิ่น
•เทคนิคการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ผู้เข้ารับการอบรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล 30-50 ท่าน/รุ่น
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระยะเวลา 2 วัน ( 14 ชั่วโมง )
วิธีการฝึกอบรม
ใช้เทคนิคการบรรยาย การสาธิต กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติ (Workshop)
วิทยากรการฝึกอบรม
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัท เอชอาร์ดีไอ จำกัด ซึ่งเป็นทีมวิทยากร
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยใช้วิทยากรและทีมงานจำนวน 3 คน
สถานที่ฝึกอบรม
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลกำหนด โดยขอให้ใช้สถานที่ที่เอื้ออำนวยให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล
การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดตามหลักสูตรนี้และมีผลการทดสอบร้อยละ 60 จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม
การประเมินผลการฝึกอบรม
1. แบบทดสอบความรู้เปรียบเทียบก่อน-หลังการฝึกอบรม
2. การสังเกตการณ์ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล มีความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างมากยิ่งขึ้น
3.ประหยัดค่าใช้จ่ายมากว่าการจัดส่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ไปอบรมในส่วนกลาง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าจ้างเหมาการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยรายการต่างๆดังนี้
1.ค่าวิทยากรและทีมงานในวันฝึกอบรม รวม 2-3 ท่าน
2.ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมทีมวิชาการเพื่อเตรียมการ
3.ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมพร้อมปากกา
4.ค่าจัดทำประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมตามเงื่อนไข
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับวิทยากรและทีมงาน(กรณีไม่เกิน 200 กม.)
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
7.ค่าของรางวัลและของขวัญสำหรับสร้างบรรยากาศการฝึกอบรม
8.ค่าจัดทำ CD รวบรวมเนื้อหา ภาพบรรยากาศ จำนวน 1 แผ่น
9.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จากรายการทั้งหมด เหมาจ่ายเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เงื่อนไขการจ่าย คือ วางมัดจำ 30 % ที่เหลืออีก 70 % จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ณ สถานที่ฝึกอบรม
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทางในกรณีที่เกิน 200 กิโลเมตรจากบริษัท
*****************
การพัฒนาคน คือ จุดเริ่มต้นของการพัฒนางาน
มุ่งสู่การพัฒนาราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นเลิศ

บริษัท เอชอาร์ดีไอ จำกัด

มาตรฐานขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมของบริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัด
…………………
ขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมจะเริ่มดำเนินการเมื่อบริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้จัดการฝึกอบรม โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือประเด็นการพัฒนาเพื่อรับทราบข้อมูลพฤติกรรม
ของกลุ่มผู้เข้าอบรม ค่านิยมภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร โดยขอรับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลเป็นความลับตามหลักของจรรยาบรรณ
2.ลงทะเบียนล่วงหน้า โดยแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียน ประกอบด้วย ชื่อนามสกุล วันเดือน
ปีเกิด สถานภาพ วุฒการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ในองค์กร ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม ให้ผู้เข้าอบรมคิดบวกต่อการอบรมครั้งนี้ และถือเป็นการเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
3.วิเคราะห์ปัญหาและผู้เข้าอบรม โดยประชุมทีมงานวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาองค์กรและ
พฤติกรรมผู้เข้าอบรม ส่งผลให้การอบรมในครั้งนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง โดยนำหลักสูตรที่ได้นำเสนอในครั้งแรกมาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพประเด็นปัญหาขององค์กร
5.ดำเนินการฝึกอบรม เน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง ใช้กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมทางวิชาการให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยใจ มุ่งประเด็นไปที่การจูงใจให้ผู้เข้าอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลของการนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.จัดทำบทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะ ดำเนินการจัดทำเพื่อให้การฝึกอบรมครั้งนี้มี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมายในองค์กรและเป็นผลดีต่อองค์กรนี้


ทีมงานวิชาการ
บริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัดโดย : กนกวรรณ  เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552  เข้าชม : 4419


หัวข้อฝึกอบรมใหม่ 5 อันดับล่าสุด

คอร์สอบรมการเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
หลักสูตรวุฒิบัตร ภาวะผู้นำและการโค้ชงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม : สุดยอดการบริหารการขาย
หลักสูตรฝึกอบรม : ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง


หาคน หางาน คุณภาพ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

 


Re หัวข้อ :
รูปประกอบ :
Limit 100 kB
ไอคอน :
ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :